С настоящите общи условия се уреждат отношенията между „Металко“ ООД по повод предоставяните от АСТИ Артхотел, Синеморец услуги и гостите на хотела.1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация в АСТИ Артхотел, Синеморец може да направите по един от следните начини:

  • чрез e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • чрез заявка от сайта www.asti.bg
  • на място в хотела.

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.

1.3. Справка за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В нея се описват типа и броя на резервираните помещения, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата посочени в заявката за резервация, както и дължимата сума.

1.4. За потвърждаване на резервацията се изисква гарантиращ депозит, в размер на 30% от дължимата сума за резервацията. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на не повече от 3 (три) дни след изпращането на нашия e-mail (освен ако не е договорен друг срок). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим в деня на настаняване. При желание да отмените резервация, по която има преведен гарантиращ депозит се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулиране.

1.5. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направена резервация.

1.6. Когато клиент направи резервация в АСТИ Артхотел, Синеморец, встъпва в договорни отношения с „Металко“ ООД и приема настоящите общи условия.

2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

2.1. Анулиране на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини:

  • чрез e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  • на телефон + 359 885 336 505

2.2. При анулиране на потвърдена резервация три или повече дни преди датата на настаняване, клиентът не дължи неустойка.

2.3. При анулиране на потвърдена резервация в срок по-кратък от три дни преди датата на настаняване или в случай на неявяване в деня на настаняването, дължите неустойка в размер на сумата платения депозит.

2.4. АСТИ Артхотел, Синеморец си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини. В тези случаи хотелиерът:

• Предлага на Гостите на хотела настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.

• Възстановява платения от клиента депозит в 15 (петнадесет) - дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

  • Настаняване: след 15:00 ч.
  • Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.

При по-късно освобождаване на стаята се дължи неустойка, както следва:

1. при просрочие до 18:00 часа се дължи заплащане в размер на 50 (петдесет)% от стойността на нощувката.
2. при просрочие след 18:00 часа се дължи заплащане в размер на 100 (сто)% от стойността на нощувката.

3.2 Резервациите се пазят до 23:00 ч. на съответния ден на пристигане.

3.3 Децата ненавършили 6 години се настаняват безплатно. Деца от 6 до 14 години се настаняват по цена за дете посочена в таблицата с Цени за настаняване на сайта http://www.asti.bg/. Деца навършили 14 години и допълнителни възрастни се настаняват по цена за възрастен посочена в таблицата с Цени за настаняване на сайта http://www.asti.bg/.

3.4. Домашни любимци не се настаняват.

3.5. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели. 4.

4. ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

4.1 Цените за настаняване в АСТИ Артхотел са посочени в табличен вид на сайта http://www.asti.bg/

5. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

5.1 В брой в хотела само в българска валута.

5.2 С дебитна или кредитна карта в хотела

5.3 За гарантиращи депозити по резервации: банков превод по следните банкови сметки:

Титуляр: МЕТАЛКО ООД 
Банка: Уникредит Булбанк АД
IBAN: UNCRBGSF 
Сметка № BG05UNCR96601041637709 в лева
Сметка № BG52UNCR96601441637703 в Евро

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. АСТИ Артхотел, Синеморец поема задължението да предостави на Гостите на хотела в пълен размер заявените и заплатените от тях услуги.

6.2. АСТИ Артхотел, Синеморец не носи отговорност за вреди нанесени на гостите на хотела, причинени от действия на трети лица.

6.3. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени на място в хотела. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай, че претенциите не бъдат удовлетворени, клиентът следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 7 (седем) дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от управата на хотела.

6.4. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на Гостите на хотела, не се възстановяват.

6.5. Всички цени, обявени в сайта на хотела - http://www.asti.bg/, както и в e-mail съобщенията на хотела са в български лева с включен ДДС и туристически данък, освен когато не е изрично указано друго.

6.6. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва де се заплатят отделно в хотела.

6.7. Хотелът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторантa или басейна, както и за щети, причинени от трети лица.

6.8. АСТИ Артхотел, Синеморец е място за непушачи. Според разпоредбите на националното законодателство, пушенето на обществени места е забранено, затова в случай на несъответствие с тях, Хотелът си запазва правото да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100 лв.

6.9. Гостите на хотела поемат отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесените материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица на пазарни цени след предоставяне на фактура от страна на Изпълнителя.

6.10. Гостите на хотела са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на хотела. Хотелът не носи отговорност за лица под 18 год. оставени без надзор.6.11. Хотелът запазва правото си за рекламации, които могат да бъдат предявени в срок до 3 дни след напускане на хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.

6.12. Гостите на хотела приемат личните им данни да бъдат обработвани от хотела в качеството му на администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни и Закона за туризма. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7. За всички спорове и правни въпроси, неуредени от настоящите Общи условия се прилагат съответните разпоредби от законодателството на Република България. Възникналите спорове се решават чрез преговори между страните. При невъзможност спорът да бъде разрешен по доброволен начин, то същият се отнася за решаване пред съответния компетентен съд на територията на Софийски Градски Съд.